Rio’s Golden Smile Sports, third prize singles, foto di Kai Oliver Pfaffenba