Zhou-Siwei, Photo-02,-2013,-digital-print-and-aluminium-back,-cm62x100,-┬®-Zhou-Siwei,-courtesy Urs Meile, Viasaterna